Przyjęcia PZ

Parent Previous Next

Przyjęcia PZ


Aby zobaczyć przyjęcia PZ lub utworzyć nowe, należy wybrać w menu górnym Dokumenty > Przyjęcia PZ. Otworzy się okno w którym jest wykaz dokumentów PZ.
Tworzenie nowego dokumentu PZ


Aby utworzyć dokument przyjęcia PZ, należy wybrać w menu górnym Dokumenty > Przyjęcia PZ. Otworzy się okno w którym jest wykaz dokumentów PZ.

Następnie wciskamy przycisk N - Nowy dokument, który znajduje się u góry po lewej stronie. Otworzy się okno PZ - Nowy dokument.Przed przystąpieniem do tworzenia nowego dokumentu PZ należy sprawdzić czy nie ma "Pustych" dokumentów PZ. Służy do tego pole Puste PZ, jeżeli na liście znajduje się nr PZ to znaczy, że został on utworzony ale nie zostały dodane żadne materiały, należy wybrać ten nr PZ, aby nie było "przerw" w numeracji.


Należy wypełnić wymagane pola (oznaczone czerwoną ramką) oraz pola opcjonalne.

Wypełniamy:

1. Magazyn, do wyboru są opcje, STAL, FARBY, POMOCNICZE,

2. Nr zamówienia, na liście są dostępne zamówienia jeszcze nie zrealizowane częściowo lub w całości.

3. Data PZ, data wystawienia dokumentu PZ.

4. Mat. powierzone, wybieramy tak jeżeli to materiał powierzony.

5. Kod dostawcy, symbol kodu dostawcy, kod ten jest definiowany przy wprowadzaniu kontrahenta w Biblioteki > Kontrahenci.

6. NIP, kontrahenta możemy wybrać również na podstawie nr NIP, NIP jest wprowadzany do systemu przy wprowadzaniu kontrahenta w Biblioteki > Kontrahenci.

7. Przyjmujący, jest to imię i nazwisko osoby która została zdefiniowana w systemie jako magazynier, zarządzanie osobami będącymi magazynierami znajduje się w Biblioteki > Magazynierzy.

8. Nr WZ,

9. Data Fry zakupu,

10. Termin zapłaty

11. Wartość Fry brutto

12. Nr Fry korygującej


Do zarządzania pozycjami na dokumencie PZ służą 4 przyciski

Przycisk "Ołówek z !" pozwala na dodanie całego zamówienia (wszystkich pozycji), o ile takie zamówienie zostało wybrane w polu nr 2. Nr zamówienia.

Przycisk "WZ !" pozwala na dodanie całego asortymentu z dokumentu WZ.

Przycisk "+ !" pozwala na dodanie pojedynczej pozycji materiałowej do dokumentu PZ.

Przycisk "X !" pozwala na usunięcie zaznaczonej pozycji z wykazu dokumentu PZ.


Dodawanie pojedynczych pozycji materiałowych z zamówienia


Wciśnięcie przycisku "+ !" spowoduje otwarcie okna PZ - nowa pozycja. W tym oknie należy wypełnić wymagane pola (oznaczone czerwoną ramką) oraz pole opcjonalne. W pierwszej kolejności ustawimy Materiał (stali, farb, mat. pozostałych) następnie wybieramy Asortyment, wybieramy materiał z listy dostępnych materiałów jakie występują w danym zamówieniu. Po wybraniu asortymentu, wypełni się nam większość pól. Użytkownik może zmienić część danych a część musi dopisać.Aby zatwierdzić wprowadzaną pozycję należy wcisnąć przycisk Zapisz "dyskietka z ołówkiem".

Aby cofnąć wprowadzone dane należy wcisnąć przycisk Cofnij "Strzałka z ołówkiem".

Aby wyjść z edycji bez zapisania danych należy wcisnąć przycisk Zamknij formularz "Otwarte drzwi".


Po wypełnieniu odpowiedniej ilości pozycji w oknie dokumentu PZ, należy wyjść z edycji wciskając przycisk Zamknij.


Nowo powstały dokument PZ pojawi się na liście.  


Edycja dokumentu PZ


Aby zedytować dokument przyjęcia PZ, należy wybrać w menu górnym Dokumenty > Przyjęcia PZ. Otworzy się okno w którym jest wykaz dokumentów PZ.

Następnie zaznaczamy na liście odpowiedni dokument PZ i wciskamy przycisk E - Edytuj dokument, przycisk znajduje się u góry po lewej stronie. Otworzy się okno PZ - Edycja. Należy postępować podobnie jak w podrozdziale Tworzenie nowego dokumentu PZ.