Filtrowanie i sortowanie list cięć

Parent Previous Next

Filtrowanie i sortowanie list cięć


Wyświetlane dane można dowolnie filtrować i sortować przy użyciu narzędzi dostępnych w menu podręcznym. Klikając prawym przyciskiem myszy w polu, wg którego ma nastąpić filtrowanie, użytkownik ma do wyboru szereg możliwości umożliwiających zbudowanie dowolnego filtru.


Menu podręczne umożliwia filtrowanie według wyboru wskazanej wartości w dowolnym polu, z wyłączeniem tej wartości lub filtrowanie według wartości zdefiniowanej przez użytkownika, po wyborze opcji „filtruj dla” i wpisaniu wartości w polu filtru. Dopuszczalne jest stosowanie znaków „>”, „<”, operatorów „OR”, „NOT”, „AND” oraz znaków wieloznacznych „%” – zastępujących wszystkie znaki. Np., aby wyświetlić na ekranie tylko detale, których profilem głównym są profile HEB (bez wzglądu na wielkość), należy umieścić kursor w polu „Profil główny”, a następnie po kliknięciu prawym klawiszem myszy wpisać w polu „Filtruj dla” HEB%.

Możliwe jest łączenie filtrów wg kryteriów z wielu pól lub łączenie wielu kryteriów filtrowania dla jednego pola.

Lista cięć zawiera dodatkowe pole pomocnicze „x” (niewidoczne na wydrukach) ułatwiające tworzenie złożonych filtrów, których utworzenie za pomocą standardowych narzędzi może być zbyt skomplikowane. Np. chcąc wyświetlić lub wydrukować listę detali, dla których trudno jest zdefiniować wspólne kryteria filtrowania, możemy po prostu zaznaczyć wybrane elementy i użyć filtru wg wyboru lub z wyłączeniem wyboru, wskazując zaznaczenie w polu „x”.