REGULAMIN ŚWIADCZENIA E-USŁUG

§1. Definicje

 1. Usługodawca – APG Systems Sp. z o.o.  z siedzibą w Białymstoku, ul. Dworska 82, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Białymstoku pod numerem 0000467292 (zwanej dalej APG Systems).
 2. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania działającego na serwerach Usługodawcy, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przy użyciu sieci Internet.
 3. Moduł – wydzielona logicznie część oprogramowania, której cechami charakterystycznymi jest funkcjonalność, którą moduł realizuje.
 4. Usługa – Jedna z e-usług (usług cyfrowych) świadczonych przez APG Systems, polegająca na przetwarzaniu danych dostarczanych przez Internet, umożliwiająca Klientowi korzystanie z Usług i Systemu przy użyciu sieci Internet.
 5. Klient - firma, która zaakceptowała zapisy regulaminu, wykupi abonament i korzysta z Usługi świadczonej przez Usługodawcę w ramach posiadanych kont Użytkownika, dla celów prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.. Klientem może być podmiot gospodarczy, a także osoba fizyczna, pod warunkiem że prowadzi Jednoosobową Działalność Gospodarczą.
 6. Użytkownik to konto osoby, które zostało zarejestrowany w Systemie przez Klienta, w ramach posiadanych licencji.
 7. e-Usługa – Usługa cyfrowa świadczona przez APG Systems, tj. „e-SIKS” i e-Spoiny” – za pomocą oprogramowania składającego się z Modułów, Usługa cyfrowa to usługa świadczona w sposób zautomatyzowany przez użycie technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji.
 8. Licencja – możliwość korzystania z poszczególnych Modułów Usług, określa maksymalną liczbę Użytkowników mogących jednocześnie korzystać z danego modułu.
 9. Subskrypcja – Wersja Modułu o określonym zbiorze funkcji, pozwalająca na dostarczanie Klientom płatnych Usług. Wysokość Opłaty jest ustalona dla każdego Modułu Systemu i jego wersji.
 10. Abonament – cykliczna Opłata za korzystanie z Usług przez Klienta. Wysokość opłaty wynika z liczby wykupionych licencji oraz poziomu Subskrypcji poszczególnych modułów Usługi.
 11. Konto – oznacza zbiór zasobów i uprawnień w ramach Systemu przypisanych konkretnemu Klientowi, tj. liczbę licencji dostępowych do poszczególnych Modułów oraz poziom Subskrypcji.
 12. Strona domowa programu – strona internetowa dostępna pod adresem URL http://www.siks-erp.pl wraz z podstronami, zawierająca informacje dotyczące Systemu
 13. Dane” oznaczają wszelkie składające się na Usługę informacje, materiały, algorytmy, schematy, panele zarządzania, programy, obrazy, raporty, w jakiejkolwiek formie i sposobie prezentacji w Systemie;
 14. Limit wielkości danych dla Konta– mierzona w gigabajtach (GB), maksymalna wielkość danych zapisanych w pamięci masowej serwera przynależna do jednej  Klienta.
 15. Opłata – uiszczane przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy wynagrodzenie za Usługę zgodnie z warunkami i cenami podanymi w formularzu zamówienia składanym przez Klienta, obliczane na podstawie cennika obowiązującego w dniu przesłania Klientowi formularza zamówienia przez Usługodawcę.
 16. Administrator firmy – Konto użytkownika wskazane przez Klienta, posiadające wszystkie dostępne uprawnienia nadane przez Usługodawcę podczas aktywacji Usługi. Administrator zarządza uprawnieniami wszystkich Kont użytkowników w ramach danej Instancji.
 17. Umowa – umowa zawarta w drodze przyjęcia przez Klienta oferty przesłanej mu przez Usługodawcę w formie formularza zamówienia, dotycząca świadczenia Usługi w ramach Systemu na warunkach i zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 18. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia Usługi Programu  wydany na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., dostępny na stronie http://www.siks-erp.pl

§2. Postanowienia ogólne

 1. Przepisy zawarte w niniejszym Regulaminie określają zasady świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
 2. Sposób korzystania z poszczególnych funkcji Systemu został opisany w instrukcji dostępnej na Stronie domowej programu.
 3. Cenniki Usługi dostępne są na Stronie domowej programu.

§3. Zawarcie umowy

 1. Aktywacja i korzystanie z Usługi wymaga zawarcia Umowy w drodze przyjęcia przez Klienta oferty złożonej mu przez Usługodawcę w postaci formularza zamówienia przesłanego Klientowi przez Usługodawcę. Oferta określa dane zamówienia i warunki świadczonej Usługi.
 2. Do przyjęcia oferty dochodzi poprzez otrzymanie przez Usługodawcę wysłanego przez Użytkownika poprawnie uzupełnionego i podpisanego formularza zamówienia ("Twoje konto -> Plan Subskrypcji").
 3. Po otrzymaniu poprawnie uzupełnionego i podpisanego formularza zamówienia Usługodawca dokona aktywacji  Konta i prześle  oraz dane autoryzacyjne na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu zamówienia.
 4. W formularzu zamówienia Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje w całości jego warunki.
 5. Podając w formularzu "Twoje konto -> Dane firmy" swoje dane służące do identyfikacji i rozliczeń, Klient potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.

§4. Informacje o przetwarzaniu danych, ochronie danych osobowych i polityce prywatności

 1. Użytkownik jest wyłącznym właścicielem i administratorem wszystkich Danych wprowadzonych przez wszystkich Użytkowników danej Instancji.
 2. Usługodawca jest administratorem bezpieczeństwa informacji, któremu Użytkownik powierzył przetwarzanie danych na zasadach określonych w odrębnej umowie pomiędzy Usługodawcą a Usługodawcą, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Podczas korzystania z Systemu,  Danych wprowadzanych przez Użytkownik
 4. Wszystkie dane przesyłane w ramach Usługi przez sieć Internet są szyfrowane w celu uniemożliwienia ich podsłuchania.
 5. Klient w każdej chwili ma prawo wglądu do wprowadzonych przez niego Danych i jest uprawniony do ich zmiany.
 6. Usługodawca nie udostępnia żadnych Danych podmiotom trzecim.
 7. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Dane mogą zostać udostępnione przedstawicielom Inspektoratu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 8. W przypadku naruszenia Regulaminu lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Dane mogą zostać udostępnione uprawnionym do tego organom.
 9. W celu zapewnienia niezbędnych warunków technicznych do działania Usługi i zapewnienia trwałości Danych, Usługodawca może kopiować, zwielokrotniać dane i przechowywać je na serwerach znajdujących się w serwerowniach obsługiwanych przez podmioty trzecie, świadczące usługi przechowywania i zabezpieczania Danych dla Usługodawcy.

§5. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Klient ma prawo do korzystania z Usługi w ramach przypisanej mu Konta (Licencji), z zachowaniem warunków niniejszego Regulaminu i treści podpisanego formularza zamówienia.
 2. Warunkiem koniecznym korzystania z aktywnej Usługi jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do sieci Internet.
 3. Użytkownik ma prawo do bycia informowanym o wszelkich planowanych dłuższych przerwach w świadczeniu Usługi związanych z pracami konserwacyjnymi lub wdrożeniami nowych wersji Systemu lub Programu
 4. Użytkownik ma prawo do przekazywania Usługodawcy opinii o Usłudze, zgłaszania błędów, sugestii i zapotrzebowania na nowe funkcjonalności, za pomocą poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego na Stronie domowej programu, telefonicznie.
 5. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby System działał przy użyciu wersji aktualnie najpopularniejszych przeglądarek internetowych. Użytkownik ma prawo korzystać z innych przeglądarek internetowych, ale wtedy Usługodawca nie gwarantuje poprawnego działania Programu.
 6. Użytkownik ma prawo korzystać z Usługi wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
 7. Użytkownik ma prawo zamówić utworzenie nowego Konta Użytkownika w swojej Subskrypcji.
 8. Zamówienia Konta Użytkownika dokonuje się według procedury opisanej w § 3 ust. 1-3 niniejszego Regulaminu. Po otrzymaniu poprawnie uzupełnionego i podpisanego formularza zamówienia Usługodawca utworzy nowe Konto Użytkownika w ramach Subskrypcji Użytkownika.
 9. Zabronione jest ujawnianie osobom trzecim haseł do Kont Użytkowników.
 10. Zabronione jest umieszczanie w zasobach Systemu materiałów nielegalnych oraz podejmowania wszelkich działań niezgodnych z prawem. Klient zobowiązuje się w szczególności nie dostarczać do Systemu treści o charakterze bezprawnym.
 11. Zabronione jest umyślne podejmowanie prób blokowania lub nadmiernego obciążania działania Systemu, bez uzasadnionej potrzeby Użytkownika. Z chwilą wykrycia niezgodnych z regulaminem działań na Koncie Użytkownika, Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Usługi.
 12. Zabronione jest podejmowanie prób wykradania Danych innych Użytkowników i Klientów, umieszczania wirusów lub skryptów mogących negatywnie wpłynąć na działanie Systemu lub urządzenia za pomocą, których Użytkownicy korzystają z Usługi.
 13. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać oraz zobowiązać Użytkowników, oraz wszystkie osoby, którym  umożliwi korzystanie z Systemu do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 14. Użytkownik poprzez przekazanie innym Użytkownikom danych autoryzacyjnych do Konta Użytkownika w postaci loginu i hasła, oświadcza, że posiada zaufanie do tego Użytkownika i ponosi odpowiedzialność za jego działania wykonywane w ramach używania Systemu. Odpowiedzialność karną regulują odrębne przepisy.
 15. Użytkownik ma prawo do Limitu wielkości danych wynoszącego 1 GB dla Konta Klienta.
 16. W czasie korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych służących do identyfikacji, rozliczeń i prowadzenia korespondencji oraz każdorazowego informowania o tym fakcie Usługodawcy poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na aktualny numer fax lub adres e-mail Usługodawcy podany w formularzu zamówienia.

§6. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do starannego świadczenia Usługi.
 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Dane wprowadzane przez Użytkownika były przesyłane i przechowywane w bezpieczny sposób oraz zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia trwałości Danych wprowadzonych przez Użytkownika  do Systemu, poprzez regularne wykonywanie raz dziennie kopii bezpieczeństwa Danych i przechowywanie kopii z siedmiu ostatnich dni. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania lub trwałego uszkodzenia jednego ze składników Systemu, Usługodawca zastrzega sobie możliwość przywrócenia Danych w Koncie Klienta do stanu z ostatniej poprawnie wykonanej kopii bezpieczeństwa.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane ujawnieniem przez  Użytkownika hasła do Konta Użytkownika osobom trzecim.
 5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzania niezbędnych konserwacji i aktualizacji Systemu, w trakcie których mogą występować przerwy w działaniu Usługi.
 7. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby przerwy takie następowały w czasie, który spowoduje możliwie najmniejsze zakłócenia w pracy Użytkowników.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo wysyłania do Użytkownika i Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej istotnych informacji, w tym informacji o nowych funkcjach Systemu,  planowanych przerwach konserwacyjnych, ewentualnych zaistniałych problemach, awariach, ostrzeżeniach bezpieczeństwa, zmianach w Regulaminie lub cennikach, a także informacji handlowych dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę.
 9. Usługodawca ma prawo przyznać wybranym Użytkownikom bezpłatny okres testowego korzystania z Usługi.
 10. Usługodawca nie odpowiada za treść Danych wprowadzanych do Systemu przez Użytkowników.
 11. Usługodawca ma prawo częściowo lub całkowicie zawiesić świadczenie Usługi, jeżeli:
  1. Użytkownik przy użyciu Usługi dokonuje działań niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami,
  2. Użytkownik podejmuje działania utrudniające lub uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z Usługi przez innych Klientów Usługodawcy,
  3. Użytkownik przy pomocy Usługi dystrybuuje wirusy komputerowe, niezamówione informacje, podejmuje działania mające na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemów komputerowych, danych lub oprogramowania,
  4. Użytkownik udostępnia Usługę lub świadczy usługi z wykorzystaniem Usługi osobom trzecim bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,
  5. Użytkownik podał w formularzu zamówienia lub w trakcie korzystania z Usługi nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na jej wykonywanie,
  6. Użytkownik opóźnia się z zapłatą całości lub części jakiejkolwiek należności na rzecz Usługodawcy przez okres dłuższy niż 21 dni pomimo mailowego wezwania na adres podany w formularzu zamówienia do uregulowania przeterminowanej należności,
  7. Usługodawca zostanie zobowiązany przez organy państwowe do zawieszenia świadczenia Usługi,
  8. Usługodawca utraci uprawnienia niezbędne do świadczenia Usługi,
  9. Usługodawca z innych względów, w szczególności technicznych i organizacyjnych, utraci możliwości świadczenia Usługi.
 12. Usługodawca zobowiązuje się do aktywacji Usługi po ustaniu przyczyn Zawieszenia Usługi. W wypadku, o którym mowa w § 6 ust. 10 pkt f. aktywacja Usługi nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu przez Klienta zaległych należności wobec Usługodawcy.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo żądania od Użytkownika zapłaty kary umownej, w przypadku zajścia przyczyn uprawniających Usługodawcę do Zawieszenia Usługi. Wysokość kary umownej jest równa opłatom za Usługi za okres odpowiadający okresowi Zawieszenia Usług.
 14. Usługodawca ma prawo usunąć Dane oraz Konto Użytkownika najwcześniej 31 dni po terminie rozwiązania Umowy.

§7. Płatności

 1. Użytkownik jest zobowiązany do terminowego regulowania opłat za korzystanie z Usługi i Usług dodatkowych na warunkach zawartych w treści podpisanego formularza zamówienia oraz zgodnie z Regulaminem.
 2. Opłaty za korzystanie z Usługi i Usług dodatkowych są wskazane w treści podpisanego przez Użytkownika formularza zamówienia, a ich wyliczenie następuje w oparciu o wartości usług określone w cenniku obowiązującym w dniu złożenia przez Usługodawcę oferty Użytkownikowi.
 3. Wysokość opłat będzie powiększona o podatek od towarów i usług (VAT) według aktualnie obowiązującej stawki.
 4. Podstawą wartości rozliczenia za usługi, inne niż Usługa lub Usługi dodatkowe wskazane w formularzu zamówienia jest wysokość opłat określona w cenniku dostępnym na Stronie domowej programu, bądź gdyby cennik nie określał ceny usług dodatkowych danego rodzaju, cena zostanie odrębnie uzgodniona pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 5. Opłaty za korzystanie z Usługi i Usług dodatkowych wnoszone są z góry.
 6. Klient dokonuje płatności za korzystanie z Usługi na podstawie wystawionej przez
 7. Usługodawcę faktury VAT z czternastodniowym terminem płatności.
 8. Klient dokonuje płatności przelewem na numer rachunku bankowego podany na fakturze VAT otrzymanej od Usługodawcy.
 9. Klient upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
 10. Wystawiona faktura VAT jest przesyłana Użytkownikowi w postaci pliku PDF na adres e-mail podany w podpisanym formularzu zamówienia bądź w formie papierowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej, w zależności od wskazanego przez Użytkownika sposobu jej dostarczenia.
 11. Usługa rozliczana w cyklu miesięcznym, aktywowana w terminie innym niż pierwszy dzień miesiąca, płatność za pierwszy niepełny miesiąc jest naliczana proporcjonalnie do pozostałej liczby dni w danym miesiącu.
 12. W przypadku nieterminowych wpłat, Usługodawca poinformuje Użytkownika o zaległościach poprzez wysłanie przypomnienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia. Po upłynięciu 14 dni od daty terminu zapłaty zaległej płatności Usługodawca ponownie wyśle przypomnienie. W przypadku nieuregulowania należności przez Użytkownika w ciągu 7 dni od daty drugiego przypomnienia funkcja wprowadzania Danych w Usłudze zostanie zawieszona do czasu zapłaty przez Użytkownika wszystkich należności względem Usługodawcy, na zasadach określonych w § 6 ust. 10 -12 powyżej.
 13. W przypadku braku wpłat za dwa okresy rozliczeniowe świadczenia Usługi lub Usług dodatkowych, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę na warunkach określonych w § 8 ust. 1 i 2 z zachowaniem postanowień określonych w § 8 ust. 4. W takiej sytuacji wypowiedzenie Umowy przez Usługodawcę jest traktowane jako wypowiedzenie z winy Użytkownika.

§8. Czas trwania i rozwiązanie umowy

 1. Jeśli treść formularza zamówienia nie stanowi inaczej, zarówno Użytkownik jak i Usługodawca mogą w dowolnym momencie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia, informując o tym drugą stronę Umowy poprzez wysłanie podpisanego oświadczenia drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. Bieg wypowiedzenia Umowy liczony jest od początku kolejnego okresu rozliczeniowego następującego po okresie, w którym zostało ono złożone.
 2. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu, Użytkownik ma prawo wypowiedzieć Umowę w najbliższym terminie wypowiedzenia.
 3. Brak płatności za Usługę zgodnie z zasadami opisanymi w § 7 powyżej, stanowi przyczynę wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę z winy Użytkownika.
 4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§9. Gwarancja i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Użytkownik zgłasza reklamacje dotyczące działania Systemu drogą elektroniczną na adres email podany na Stronie domowej programu lub za pomocą specjalnego formularza zgłoszeniowego. Reklamacja może być składana tylko w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi i musi określać:
 • pełną nazwę Klienta
 • przedmiot reklamacji,
 • okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno nastąpić niezwłocznie po wystąpieniu błędu będącego przedmiotem reklamacji.
 2. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego wymagającego uszczegółowienia, Usługodawca zwróci się do Użytkownika o uzupełnienie informacji zawartych w zgłoszeniu.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia.
 4. W przypadku uznania reklamacji Usługodawca zobowiązuje się podjąć działania mające na celu naprawę błędu.
 5. Usługodawca udziela odpowiedzi na zgłoszenia reklamacyjne wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Usługodawca nie odpowiada za niedotrzymanie terminu rozpoczęcia realizacji Usług i Usług dodatkowych oraz za skutki nieprawidłowego działania i przerw w działaniu Usług i Usług dodatkowych jeżeli jest to wynikiem okoliczności zewnętrznych, na które Usługodawca nie miał wpływu lub, którym nie mógł przeciwdziałać, w szczególności, jeśli są wynikiem:
  1. działań lub zaniechań Użytkownika albo osób trzecich z nim związanych,
  2. siły wyższej obejmującej zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia,
  3. braku dostępu do sieci Internet przez Użytkownika,
  4. niewłaściwych parametrów działania połączenia internetowego pomiędzy urządzeniem wykorzystywanym przez Użytkownika do korzystania z Systemu, a serwerami Usługodawcy,
  5. niewłaściwego działania urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika do obsługi Systemu,
  6. awarii sprzętu lub oprogramowania serwerowego używanego do obsługi Systemu, wynikającej z okoliczności nie leżących po stronie Usługodawcy.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód poniesionych przez Klienta lub osoby trzeciej (w tym Użytkowników) w związku z błędnym funkcjonowaniem Systemu, w tym ewentualną utratą danych, szkód poniesionych na skutek interakcji Systemu z innym oprogramowaniem użytkowanym przez Klienta lub
 8. Użytkowników. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych nieuprawnionym działaniem osób trzecich lub obcego oprogramowania (w tym wirusów, itp.) możliwym na skutek obejścia zabezpieczeń Systemu.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań dostawców Hostingu, ani za szkody powstałe w związku z uniemożliwieniem transferu danych Użytkownika  na serwery dostawców Hostingu.
 10. W każdym przypadku, w którym Usługodawca będzie ponosił odpowiedzialność, będzie ona ograniczona do odpowiedzialności z tytułu szkód rzeczywistych.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Prawa autorskie i prawo własności dotyczące stworzonych przez Usługodawcę części Systemu i Programu  należą wyłącznie do Usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu, o czym powiadomi klientów za pośrednictwem wysłanej wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 3. Usługodawca może w trakcie trwania Umowy wydać nowy Regulamin lub dokonać zmian w treści niniejszego Regulaminu, m.in. w przypadku:
  1. zmiany warunków technicznych świadczenia Usługi, związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
  2. zmiany warunków świadczenia usług innych podmiotów, w szczególności dostawcy usług hostingowych,
  3. zmiany warunków korzystania przez Usługodawcę z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do świadczenia Usługi dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń,
  4. zmiany podmiotu świadczącego usługi na rzecz Usługodawcy, w szczególności dostawcy Hostingu,
  5. wszelkich zmian organizacyjnych, przekształceń formalnych lub prawnych Usługodawcy,
  6. wprowadzenia przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią umowy, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika, siły wyższej.
 4. Regulamin będzie miał zastosowanie do wszystkich Umów zawartych podczas jego obowiązywania. Nowe postanowienia Regulaminu będą wiązać  od dnia, w którym upłynąłby termin wypowiedzenia Umowy, a Użytkownika jej nie wypowiedział.
 5. Zmiany cenników nie stanowią zmiany Regulaminu.
 6. Brak wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 2 oznacza akceptację zmian w Regulaminie.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. W przypadku nieważności któregokolwiek postanowienia Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Postanowienia nieważne zastąpione zostaną postanowieniami ważnymi zbliżonymi, w stopniu dozwolonym przez prawo, do postanowień nieważnych.
 9. Usługodawca i Użytkownik  dołożą starań, aby ewentualne spory wynikające z obowiązków opisanych w Regulaminie rozwiązać polubownie. W przypadku, gdy powstałego sporu nie da się rozstrzygnąć w sposób wyżej określony w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do rozwiązania sporu, będzie on rozstrzygnięty przez sąd właściwy miejscowo dla Usługodawcy.
 10. Spory powstałe na tle realizacji Umowy Strony poddają do rozstrzygnięcia właściwemu rzeczowo sądowi w Białymstoku.
 11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks cywilny ( Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.).
 12. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30.12.2015 r.