Wykaz funkcji modułów SIKS oraz poziom uprawnień poszczególnych ról przypisanych użytkownikom.

Wykaz ról:

  • Technolog
  • Kierownik projektu
  • Logistyk
  • Kadry
  • Księgowość
  • Produkcja
  • Marketing
  • Kontrola Jakości
  • Ewidencja produkcji wykonanej
  • Zarząd

Role pozwalają użytkownikowi uzyskać możliwość wprowadzania i edycji danych w poszczególnych funkcjach systemu. Brak przypisanej roli umożliwia jedynie podgląd danych w systemie SIKS. Każdy użytkownik systemu SIKS musi mieć przypisaną co najmniej jedną rolę aby móc się zalogować. Użytkownicy systemu SIKS w obrębie jednej firmy muszą mieć przypisane wszystkie role a więc jeżeli jest mniej użytkowników niż ról to przynajmniej część z nich musi mieć przypisanych kilka ról aby była możliwość pracy w pełnym zakresie systemu SIKS.

Ta sama rola lub kilka ról może być przypisanych do kliku użytkowników.

Wybór ról nie wpływa na cenę licencji dlatego wskazane jest aby użytkownicy mieli przypisane w sumie wszystkie role, tak aby korzystali z pełnego zakres funkcji systemu SIKS.

Przykład 1:

Firma X zakupiła 3 licencje dla 3 użytkowników. Użytkownikom zostały przypisane role, ale nie wszystkie jakie posiada system SIKS.

Wykaz użytkowników i ich ról:
Użytkownik 1: T, KP, M
Użytkownik 2: L, P, KJ, E
Użytkownik 3: Z, K
Nie przypisano roli Kadry (KA) dla użytkowników.

W takim przypadku nie będzie możliwe wprowadzanie danych pracowników, prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz tworzenie raportów z wykorzystaniem robocizny.

Przykład 2:

Firma Y zakupiła 2 licencje dla 2 użytkowników. Użytkownikom zostały przypisane role.

Wykaz użytkowników i ich ról:
Użytkownik 1: L, T, KP, M
Użytkownik 2: L, P, KJ, E, Z, K, KA

W tym wypadku obaj użytkownicy mają przypisaną rolę Logistyk (L) i będą mogli wprowadzać i edytować dane związanych z magazynem itp.

Moduł: Zlecenia

E - uprawnienia do edycji i przeglądania danych

P - uprawnienia do przeglądania danych ( w sekcji "Raporty" możliwe jest tylko przeglądanie danych)

B - brak uprawnień do edycji i przeglądania danych

   TechnologKierownik projektuLogistykKadryKsięgowośćProdukcjaMarketingKontrola JakościEwidencja produkcji wykonanejZarząd
Raporty                        
  Zlecenia                      
    Karta przebiegu realizacji zlecenia P P P P  P
    Zestawienie zleceń produkcyjnych w realizacji  P P
    Zestawienie zleceń produkcyjnych i inwestycyjnych  w realiazcji  P P P P P  P P  P
    Zestawienie zleceń inwestycyjnych P  P  P  P  P  P
    Zestawienie zleceń wewnętrznych  P  P  P P  P  P  P
    TKW/ZKW P P  P  P  P P  P  P
    Zestawienie zleceń podsumowanie P  P  P  P P  P  P
    Rozliczenie ilościowe materiałów  P P P  P  P
    Zapotrzebowanie katalogowe na materiały P  P P P  P  P
    Zlecenia zakończone nierozliczone P  P P  P P  P
    Zestawienia faktur usługowych P P P  P  P P
  Robocizna                      
    Karty pracy  P P P
    Dopłaty do dojazdów P P P P P P
    Zestawienia krzyżowe robocizny
    Zestawienie robocizny wg zleceń, stanowisk i etapów produkcji
    Współczynnik wydajności
  Sprzedaż                      
    Zestawienie faktur sprzedaży
    Zestawienie sprzedaży wg kontrahentów/zleceń
    Zestawienie sprzedaży wg zleceń i kierowników robót
    Wykres sprzedaży w latach
    Plan sprzedaży
    Prognoza wpływów
  Pracownicy                      
    Uprawnienia pracowników
    Uprawnienia spawaczy
    Stawki godzinowe pracowników produkcyjnych
Ewidencja czasu pracy                        
  Pracownicy prodkcyjni  
  Kierownicy kontraktów   P
Zapytania ofertowe                        
  Nowe zapytanie  
  Rejestr zapytań  
  Plan obłożenia  
  Kalendarz umówionych kontaktów  
Rejestr zleceń                        
  Rejstr zleceń  
  Nowe zlecenie inwestycyjne  
  zakładki                      
    Etapy Zlecenia - Karta Przebiegu Zlecenia
    Karta Zlecenia
    Materiały
    Usługi
    Montaż
    Robocizna
    Sprzedaż
    Stopień zaawansowania
Biblioteki                        
  Pracownicy  
  Kierownicy robót  
  Brygady  
  Uprawnienia pracowników  
  Kontrahenci  
  Stawki roboczogodziny  
  Dodatek za pracę nocną i koszty płatnika  
Kalendarz                        

 

Moduł: Przygotowanie i Raportowanie Produkcji (PRP)

E - uprawnienia do edycji i przeglądania danych

P - uprawnienia do przeglądania danych 

   TechnologKierownik projektuLogistykKadryKsięgowośćProdukcjaMarketingKontrola JakościEwidencja produkcji wykonanejZarząd
Technologia                        
  Katalogi  
    Import
    Kopiuj wzorzec
    Rewizje
  Lista cięć                  
  Specyfikacje wysyłkowe                  
  Rezerwacja terminów wysyłek  
  Harmonogram wysyłek   E E
Produkcja                        
  Prefabrykacja                      
    Produkcja w toku P
    Produkcja wykonana
  Śrutowania                      
    Produkcja w toku
    Produkcja wykonana
  Malarnia                      
    Produkcja w toku
    Produkcja wykonana
  Wysyłki                      
    Elementy do wysłania
    Elementy wysłane
  Zaawansowanie produkcji  
  Podsumowanie                      
    Produkcja wykonana
    Produkcja w toku
Kontrola Jakości                        
  Plan Kontroli i Badań  
  Wykaz spawaczy  
  Zestawiwnie uprawnień spawaczy  
  Zestawiwnie kompetencji personelu NDT    P
  Raport Kontroli Stali  
Biblioteki                        
  Asortyment  
  Gatunki  
  Typy elementów wysyłkowych  
  Pracownicy Działu Kontroli Jakości   E

 

Moduł: Magazyn Materiałów (MM)

E - uprawnienia do edycji i przeglądania danych

P - uprawnienia do przeglądania danych ( w sekcji "Raporty" możliwe jest tylko przeglądanie danych)

   TechnologKierownik projektuLogistykKadryKsięgowość Produkcja MarketingKontrola JakościEwidencja produkcji wykonanej Zarząd
Dokumenty                        
  Zapotrzebowania (zamówienia wewnętrzne)  
  Zamówienia - magazyn  
  Zestawiwnie zapotrzebowań / zamówień wg zleceń  
  Status materiału - zapotrzebowanie / zamówienie / magazyn / produkcja  
  Zapotrzebowania katalogowe - skrócone  
  Zamówienia pozostałe   E
  Przyjęcia PZ  
  Wydania RW  
  Wydania WZ  
  Zwroty ZW  
Magazyn                        
Raporty                        
  Rozliczenie materiałowe zlecenia   P 
  Zestawiania dokumentów                      
    PZ
    PZ niewyeksportowane do programu Symfonia FK
     RW / WZ / ZW
     Zestawienie obrotów P
  Stany magazynowe  
  Przeszacowania materiałów  
  Ceny zakupu materiałów  
  Materiały powierzone do przerobu obcego  
Biblioteki                        
  Asortyment                      
    Stal
    Farby
    Pozostałe
  Gatunki  
  Kontrahenci    P

 

Moduł: Faktury

E - uprawnienia do edycji i przeglądania danych

P - uprawnienia do przeglądania danych 

 TechnologKierownik projektuLogistykKadryKsięgowośćProdukcjaMarketingKontrola JakościEwidencja produkcji wykonanejZarząd
Wszystkie dostępne operacje: tworzenie i edycja faktur krajowych i eksportowych (w tym proforma i korygujących), edycja wszystkich bibliotek  P

 

Moduł: Ewidencja Czasu Pracy (ECP)

E - uprawnienia do edycji i przeglądania danych

P - uprawnienia do przeglądania danych 

 TechnologKierownik projektuLogistykKadryKsięgowośćProdukcjaMarketingKontrola JakościEwidencja produkcji wykonanejZarząd
Wszystkie dostępne operacje: tworzenie i usuwanie rejestrów, definiowanie dodatkowych dni wolnych, wydruki Kart Pracy, zestawień zbiorczych przepracowanych godzin, rocznych zestawień statystycznych P P P

 

Moduł: System Ewidencji Spoin (SES)

E - uprawnienia do edycji i przeglądania danych

P - uprawnienia do przeglądania danych 

B - brak uprawnień do wykonania operacji

  TechnologKierownik projektuLogistykKadryKsięgowośćProdukcjaMarketingKontrola JakościEwidencja produkcji wykonanejZarząd
Baza danych                      
  Spoiny - baza danych
  Import danych z plików *.dwg
Edycja                      
  Nowa spoina
  Edycja grupy - Produkcyjna
  Edycja grupy - Plan Kontroli
  Weryfikacja dat wykonania i kontroli
Biblioteki                      
  Typy spoin
  Spawacze
  Zlecenia
Raporty                      
  Dziennik spawania / Weld summary list
  Dziennik spawania / Weld summary list - szablon
  Zestawiwnie rysunków zaimportowanych
  Dodatkowe informacje o raporcie

W systemie SIKS występują role, które są odpowiednikami stanowisk w firmie.