System klasy ERP do zarządzania produkcją kontraktową jest dedykowanym rozwiązaniem dla branży konstrukcji stalowych.

System został utworzony na potrzeby przedsiębiorstwa produkcyjnego branży konstrukcji stalowych.
Uwzględnia specyficzne potrzeby w zakresie:

 • budżetowania i rozliczania zleceń,
 • rozliczania kosztów wydziałowych,
 • gospodarki magazynowej,
 • tworzenia dokumentacji produkcyjnej,
 • tworzenia dokumentacji powykonawczej,
 • ewidencji czasu pracy,
 • ewidencji produkcji wykonanej.


Posiada zaawansowane funkcje analityczne, pozwalające na szybką symulację obłożenia produkcji przez włączanie i wyłączanie zleceń z/do harmonogramu oraz zmiany terminów realizacji zleceń.

 

Moduły systemu SIKS

 • Zlecenia
 • Przygotowanie i Raportowanie Produkcji (PRP
 • Ewidencja Czasu Pracy (ECP)
 • Magazyn Materiałów (MM)
 • Faktury
 • System Ewidencji Spoin (SES)

Projekt systemu i dobór modułów pozwala na bieżące informowanie o koszcie robocizny i materiałów zużytych na zleceniach produkcyjnych. Przedstawia obłożenie stanowisk pracy oraz informuje o aktualnie wykonywanych zleceniach.
Istotną funkcjonalnością systemu jest możliwość wnikliwego śledzenia procesu produkcyjnego i prac w obrębie logistyki produkcji z punktu widzenia genealogii produktu – czyli kto, co, kiedy, z jakich materiałów i półproduktów.

 

Instrukcja użytkownika:

PDF:

HTML:

 

Moduł Zlecenia / Mini CRM

Rejestr i rozliczenie zleceń produkcyjnych przez porównanie wartości planowanych do uzyskanych w zakresie:

 • zużycia materiałów na zlecenia produkcyjne,
 • kosztów zakupu materiałów, 
 • kosztów usług obcych,
 • kosztów robocizny,
 • sprzedaży,
 • stopień zaawansowania zlecenia wg wydziałów produkcyjnych.

Rejestr zapytań ofertowych pozwala na prowadzenie i analizę:

 • zapytań i historii kontaktów z kontrahentem w zakresie danego zapytania;
 • harmonogramu realizacji zlecenia;
 • obłożenia produkcji oraz szybką symulację przez włączanie i wyłączanie zleceń z harmonogramu oraz zmiany terminów realizacji zleceń (skracanie, wydłużanie i przesuwanie terminów realizacji);
 • określanie rzeczywistego obłożenia produkcji w odniesieniu do realnych mocy przerobowych w danym okresie. 

Rozliczenie kosztów

Rozliczenie kosztów wydziałowych i ogólnozakładowych może być prowadzone w podziale na wynagrodzeń i kosztów płatnika pracowników fizycznych. Możliwy jest też eksport uzyskanych danych do zewnętrznych systemów FK.

Raporty i zestawienia

 • koszt rbh, szczegółowe koszty wytworzenia 1 kg konstrukcji z informacją o TKW i ZKW;
 • zestawienia przepracowanych rbh grupowane wg stanowisk, zleceń, etapów produkcji;
 • zestawienia sprzedaży wg zleceń, wg kierowników projektu, plan sprzedaży oraz prognoza wpływów.

 

Moduł Faktury

Moduł Faktury pozwala na wystawianie i zarządzanie wystawionymi dokumentami faktur (faktury krajowe i eksportowe), rejestrację faktur przychodzących oraz przygotowanie raportów.

Wydruk faktury eksportowej możliwy jest w kilku predefiniowanych formatach:

 • Unia Europejska z VAT
 • Unia Europejska bez VAT
 • poza Unią Europejską

System umożliwia wystawianie eksportowych faktur korygujących a także wystawianie faktur proforma. W module „Faktury” można również wystawiać faktury sprzedaży krajowe, krajowe faktury korygujące oraz krajowe faktury proforma. Zasada wystawiania tych dokumentów jest taka sama, jak w przypadku dokumentów eksportowych, z tym że funkcje formularza służącego do wystawiania krajowych faktur sprzedaży nie przewidują możliwości wystawiania faktur dla kontraktów cennikowych, ponieważ w przypadku kontraktów krajowych nie ma takiej potrzeby.

Magazyn Materiałów

Zapotrzebowanie materiałowe (zamówienie wewnętrzne) zawiera materiały do realizacji konkretnego etapu danego zlecenia. Mamy mozliwość sumarycznych zestawień zamówień wewnętrznych (zapotrzebowań) i zewnętrznych (wysłanych do dostawców) wykonanych na poszczególne zlecenia produkcyjne.

System pozwala na eksport dokumentów magazynowych (PZ, RW, WZ, ZW) do programów FK, takich jak np. Symfonia, Comarch ERP, etc.. Dokumenty, które nie zostały wyeksportowane, zawsze są widoczne w raporcie – zestawieniu dokumentów nie wyeksportowanych. System udostępnia także zestawienia wszystkich typów dokumentów wystawionych w wybranym okresie.

System umożliwia dokonywanie przeszacowań materiałów i wyświetlanie raportów – zestawień materiałów przeszacowanych.

Poza tym, moduł „Magazyn materiałów” zapewnia wsparcie dla innych operacji magazynowych. Do dyspozycji jest:

 • raport umożliwiający śledzenie historii cen zakupu poszczególnych materiałów grupowanych według asortymentu i dostawców;
 • moduł wspomagający inwentaryzację materiałów;
 • zestawienie różnic inwentaryzacyjnych wyświetlane według różnorodnych kategorii grupowania;
 • wyświetlenie niedoborów i nadwyżek inwentaryzacyjnych spowodowanych opóźnieniem w wystawieniu właściwego dokumentu magazynowego;
 • wydruk zestawień inwentaryzacyjnych ogólnych i szczegółowych oraz różnic inwentaryzacyjnych.

Moduł Przygotowania i Rozliczenia Produkcji

Moduł PRP wspiera przede wszystkim pracę technologów, kierowników projektu oraz działu kontroli jakości w zakresie:

 • tworzenia dokumentacji produkcyjnej: katalogi, listy cięć, specyfikacje wysyłkowe,
 • tworzenia dokumentacji KJ: Plan Zapewnienia Jakości; Raport Kontroli Stali (wraz z modułem MM – Magazyn Materiałów); Zestawienie Kompetencji Spawaczy,
 • ewidencji produkcji wykonanej,
 • monitorowania stopnia zaawansowania realizacji zleceń,
 • tworzenia harmonogramów wysyłek.

Moduł PRP wspomaga tworzenie katalogów, na podstawie których generowane są automatycznie listy cięć i specyfikacje wysyłkowe. Poniższy zrzut ekranu przedstawiaje katalog. Formularz pokazuje wszystkie informacje dotyczące całego elementu wysyłkowego. Pozwala to ocenić ilość informacji dotyczących elementu i detali składowych.

prp-1

System umożliwia filtrowanie elementów według różnorodnych kryteriów i wyświetlanie podsumowań dla przefiltrowanych zestawów rekordów.

Specyfikacje wysyłkowe

Na podstawie utworzonych wcześniej katalogów można generować zestawy specyfikacji wysyłkowych. System pozwala na automatyczne wygenerowanie listy cięć na podstawie katalogu. 

prp-2

Plan Zapewnienia Jakości

System zawiera narzędzia, które pozwalają na wsparcie realizacji Planu Zapewnienia Jakości. Pozwala m.in. na opisanie wymagań jakościowych oraz wygenerowanie dokumentacji wykonawczej dołączonej do zlecenia.

 

Moduł Ewidencja Czasu Pracy

Ewidencja Czasu Pracy jest niewielkim modułem generującym Karty Pracy pracowników produkcyjnych, będące podstawą naliczania wynagrodzeń. Źródłem danych jest rejestr czasu pracy prowadzony w module „Zlecenia”.

ecp-1

Karty pracy mogą być drukowane pojedynczo dla poszczególnych pracowników lub zbiorczo dla poszczególnych wydziałów produkcyjnych albo całego zakładu. Moduł umożliwia drukowanie zestawień zbiorczych przepracowanych godzin oraz danych statystycznych dotyczących czasu pracy za dowolnie wybrany okres.

 

System Identyfikacji Spoin

Baza danych spoin spawalniczych w realizowanym kontrakcie, zawierająca informację o numerze rysunku, typie spoiny, spawaczu i czasie wykonania przeprowadzonych badań. Dane mogą być importowane z rysunków technicznych programu  AutoCad  lub wprowadzane ręcznie.

Moduł „System Identyfikacji Spoin” wspomaga wewnętrzny system kontroli jakości i nie stanowi części systemu – może funkcjonować jako niezależny program. Formularze prezentują zestawienie spoin poszczególnych elementów wysyłkowych i kluczowych informacji na ich temat oraz informacje dotyczące badań danej spoiny.

Zestawienie spoin można tworzyć ręcznie lub importować z plików w formacie DWG. Raporty z modułu można drukować w języku polskim lub angielskim.