Moduły Systemu SIKSWykaz funkcji

Wykaz funkcji poszczególnych modułów dla różnych wersji abonamentu i zakres funkcji w danej subskrypcji.

Moduł: Zlecenia

   BasicStandardPremium
Raporty          
  Zlecenia        
    Karta przebiegu realizacji zlecenia   X X
    Zestawienie zleceń produkcyjnych w realizacji X X X
    Zestawienie zleceń produkcyjnych i inwestycyjnych  w realiazcji     X
    Zestawienie zleceń inwestycyjnych     X
    Zestawienie zleceń wewnętrznych     X
    TKW/ZKW     X
    Zestawienie zleceń podsumowanie   X X
    Rozliczenie ilościowe materiałów     X
    Zapotrzebowanie katalogowe na materiały     X
    Zlecenia zakończone nierozliczone     X
    Zestawienia faktur usługowych     X
  Robocizna        
    Karty pracy X X X
    Dopłaty do dojazdów     X
    Zestawienia krzyżowe robocizny   X X
    Zestawienie robocizny wg zleceń, stanowisk i etapów produkcji     X
    Współczynnik wydajności     X
  Sprzedaż        
    Zestawienie faktur sprzedaży     X
    Zestawienie sprzedaży wg kontrahentów/zleceń X X X
    Zestawienie sprzedaży wg zleceń i kierowników robót X X X
    Wykres sprzedaży w latach   X X
    Plan sprzedaży X X X
    Prognoza wpływów   X X
  Pracownicy        
    Uprawnienia pracowników   x x
    Uprawnienia spawaczy   x x
    Stawki godzinowe pracowników produkcyjnych     x
Ewidencja czasu pracy          
  Pracownicy prodkcyjni   X X X
  Kierownicy kontraktów       X
 Zapytania ofertowe          
  Nowe zapytanie   X X X
  Rejestr zapytań   X X X
  Plan obłożenia       X
  Kalendarz umówionych kontraktów   X X X
 Rejestr zleceń          
  Rejstr zleceń   X X X
  Nowe zlecenie inwestycyjne   X X X
  zakładki        
    Etapy Zlecenia - Karta Przebiegu Zlecenia    X X
    Karta Zlecenia    X X
    Materiały  X  X  X
    Usługi  X  X X
    Montaż     X
    Robocizna X X X
    Sprzedaż X X X
    Stopień zaawansowania realizacji zlecenia     X
Biblioteki          
  Pracownicy   X X X
  Kierownicy robót   X X X
  Brygady       X
  Stanowiska produkcyjne   X X X
  Uprawnienia pracowników   X X X
  Kontrahenci   X X X
  Operacje robocizny   X X X
  Stawki roboczogodziny       X
  Dodatek za pracę nocną i koszty płatnika   X X X

 

Moduł: Przygotowanie i Raportowanie Produkcji (PRP)

   BasicStandardPremium
Technologia          
  Katalogi        
    Import   X X
    Kopiuj wzorzec     X
    C/p filtr   X X
    Podform      
    Rewizje     X
  Nowy katalog   X X X
  Format importu pliku   X X X
  Lista cięć   X X X
  Specyfikacje wysyłkowe   X X X
  Rezerwacja terminów wysyłek       X
  Harmonogram wysyłek       X
Produkcja          
  Prefabrykacja        
    Produkcja w toku     X
    Produkcja wykonana     X
  Śrutowania        
    Produkcja w toku     X
    Produkcja wykonana     X
  Malarnia        
    Produkcja w toku     X
    Produkcja wykonana     X
  Wysyłki        
    Elementy do wysłania     X
    Elementy wysłane     X
  Zaawansowanie produkcji       X
  Podsumowanie        
    Produkcja wykonana     X
    Produkcja w toku     X
Kontrola Jakości          
  Plan Kontroli i Badań       X
  Wykaz spawaczy       X
  Zestawiwnie uprawnień spawaczy       X
  Zestawiwnie kompetencji personelu NDT       X
  Raport Kontroli Stali       X
Biblioteki          
  Asortyment   X X X
  Gatunki   X X X
  Typy elementów wysyłkowych   X X X
  Pracownicy Działu Kontroli Jakości       X

 

Moduł: Magazyn Materiałów (MM)

   BasicStandardPremium
Dokumenty          
  Zapotrzebowania (zamówienia wewnętrzne)   X X X
  Zamówienia - magazyn   X X X
  Zestawiwnie zapotrzebowań / zamówień wg zleceń     X X
  Status materiału - zapotrzebowanie / zamówienie / magazyn / produkcja       X
  Zapotrzebowania katalogowe - skrócone     X X
  Zamówienia pozostałe       X
  Przyjęcia PZ    X X X
  Wydania RW    X X X
  Wydania WZ    X X X
  Zwroty ZW    X X X
  Wydruki seryjne dokumentów magazynowych       X
Magazyn     X X X
Raporty          
  Rozliczenie materiałowe zlecenia     X X
  Zestawiania dokumentów        
    PZ X X X
    PZ niewyeksportowane do programu Symfonia FK X X X
     RW / WZ / ZW X X X
     Zestawienie obrotów X X X
  Stany magazynowe   X X X
  Przeszacowania materiałów   X X X
  Ceny zakupu materiałów     X X
  Materiały powierzone do przerobu obcego       X
Biblioteki          
  Asortyment        
    Stal X X X
    Farby X X X
    Pozostałe X X X
  Gatunki   X  X X
  Indeksy przeznaczenia materiału   X X X
  Kontrahenci   X X X
  Magazynierzy   X X X
  Pobierający / zwracający materiały   X X X
  Wydający dyspozycję zamówienia   X X X
  Technolodzy   X X X
  Firma   X X X

Moduł: Faktury

   Funkcje modułu 
Faktury eksportowe    
  Nowa faktura  
  Przegląd faktur  
  Faktury korygujące   X
    Nowa faktura
    Przegląd faktur
  Zaliczki  
Faktury krajowe    
  Nowa faktura  
  Przegląd faktur  
  Faktury korygujące  
    Nowa faktura
    Przegląd faktur
  Faktury pro-forma  
Biblioteki    
  Cenniki  
    Podstawowy
    Dodatkowy
  Stopka faktury eksportowej   X
  Pracownikcy podpisujący faktury  
  Firma  
  Kontrahenci  

 

Moduł: Ewidencja Czasu Pracy (ECP)

  Funkcje modułu
Zestaw  
  Rejstetr
  Nowy rejestr
  Usuń rejestr
  Dodatkowe dni wolne
Wydruki  
  Karty pracy
  Zestawienie zbiorcze przeproacowanych godzin
  Zestawienia statystyczne

 

Moduł: System Ewidencji Spoin (SES)

  Funkcje modułu 
Baza danych  
  Spoiny - baza danych
  Import danych z plików *.dwg
Edycja  
  Nowa spoina
  Edycja grupy - Produkcyjna
  Edycja grupy - Plan Kontroli
  Weryfikacja dat wykonania i kontroli
Biblioteki  
  Typy spoin
  Spawacze
  Zlecenia
Raporty  
  Dziennik spawania / Weld summary list
  Dziennik spawania / Weld summary list - szablon
  Zestawiwnie rysunków zaimportowanych
  Dodatkowe informacje o raporcie