Zamówienia - magazyn

Parent Previous Next

Zamówienia - magazyn


Zestawienie zamówień zewnętrznych znajduje się na pasku narzędziowym pokazanym niżej.


Tabela wyżej nie pokazuje listy zamówień - ponieważ jeszcze nie wprowadzono żadnego zamówienia. W dalszych krokach zostanie omówione wprowadzanie zamówień przez wciśnięcie lewym przyciskiem myszy na ikonę -Nowy dokument.otwiera się widok tabeli;Numer dokumentu nadawany jest automatycznie przez program. W ikonie . pojawi się przy następnym wejściu/otwarciu w dokument.
następnie wypełniamy puste miejsca w ikonach np. wstawiając daty lub dokonując wyboru z paska rozwijanego. Czerwoną obwódką oznaczono miejsca obowiązkowo do wypełnienia.


dalej klikamy lewym przyciskiem myszy  w ikonę . Ikona ta służy do wypełniania tabeli- Zamówienia- kolejnymi asortymentami. Po kliknięciu otwiera się - SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA-NOWA POZYCJA.


Czerwoną obwódką oznaczono miejsca obowiązkowo do wypełnienia.


odznaczamy - klikając lewym przyciskiem myszy - w guzik w jakim magazynie chcemy umieścić asortyment. . Magazyn zleceń jest również magazynem farb.


następnie wybieramy guzik Sortuj listę asortymentu wg   lub . Po dokonaniu wyboru, towar w ikonie pokarze się w odpowiedniej kolejności.

Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy w pasek rozwijany asortymentu pojawi się towar - wszystkie jego pozycje- jaki jest w ZAPOTRZEBOWANIACH anie jest jeszcze w ZAMÓWIENIACH wyświetlany w kolejności ( wybraliśmy - termin realizacji zapotrzebowania).


Widok asortymentu ułożonego wg wybranej kolejności terminu realizacji;lub  widok asortymentu ułożonego wg wybranej kolejności- nazwa asortymentu ;Po wybraniu pozycji HEB 100 pojawi się ikona z częściowo wprowadzonymi danymi pochodzącymi z zapotrzebowania;


 Czerwoną obwódką oznaczono miejsca obowiązkowo do wypełnienia.UWAGA!


Zamówienie redagujemy w momencie kiedy - Dział Zaopatrzenia lub wyznaczona osoba- uzgodniła wcześniej cenę materiału, datę dostawy i wybrała dostawcę. Wydruki zamówień nie są akcją ofertową - tzn. nie służy do  zbierania informacji z rynku o cenie i miejscu znajdowania się towarów.Charakterystyki asortymentu w części tabeli;


- Komentarz- dowolny wpis dokonywany przez osobę redagującą zamówienie.


możemy dowolnie zmieniać.Najważniejsza w tym miejscu jest uzgodniona cena w jednostce miary /kg. Należy pamiętać, że redagujemy w tym miejscu zamówieni, które będzie skierowane do konkretnego dostawcy a przez to powstają z naszej strony konkretne zobowiązania finansowe.


Wstawiamy w -  cena uzgodniona- np. 4,5Pierwsza pozycja została wprowadzona do zamówienia

Aby zapisać wprowadzone/zmienione dane asortymentu klikamy lewym przyciskiem myszy ikonę -Zapisz rekord. Jeśli zmienić pozycję należy kliknąć ikonę -Cofnij rekord. Jeśli chcemy zakończyć redagowanie zamówienia klikamy lewym przyciskiem myszy ikonę - Zamknij formularz.


Wprowadzony asortyment znajduje się w formularzu.

Aby dodać następną pozycję należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w ikonę i wykonać czynności opisane wyżej - jeszcze raz.
Omówienie ikon na pasku zadań znajdującym się na zamówieniach;Ikony są omówione w tym rozdziale wyżej.


Ikony są nieaktywne


Ikona - klikając w lewym przyciskiem myszy w tę ikonę - pokazuje nam się nam arkusz zamówienia jaki możemy wysłać do  dostawcy. Na wydruku tym nie będzie uwidoczniony nasz numer zlecenia produkcyjnego.


Widok wydruku zamówienia zewnętrznego bez numeru wewnętrznego zlecenia produkcyjnego (wprowadzonego w przykładzie wyżej);
Ikona klikając w lewym przyciskiem myszy w tę ikonę - pokazuje nam się nam arkusz zamówienia jaki możemy wysłać do  dostawcy. Na wydruku tym będzie uwidoczniony nasz numer zlecenia produkcyjnego.


Widok wydruku zamówienia zewnętrznego z numerem wewnętrznym zlecenia produkcyjnego (wprowadzonego w przykładzie wyżej);
Ikony są nieaktywne.


Ikona klikając lewym przyciskiem myszy w tę ikonę przechodzimy do widoku tabeli z numerem  zapotrzebowania - kroki opisane niżej.


Widok - Zestawienie zamówień do realizacji;i pokazuje się widok tabeli z wybranym numerem zapotrzebowania i wyszczególnieniem asortymentu;Inaczej mówiąc - asortyment w Zamówieniu nr 5/2014 był zapotrzebowany w Zapotrzebowaniu nr 14/2014.


Klikając lewym przyciskiem myszy w  kolejno ; otwiera się tabela do ustawiania parametrów czcionki (do wydruku);
Klikając lewym przyciskiem myszy w ikonę otwiera się tabela z wyszczególnionymi  wszystkimi kolumnami jakie występują w - Zestawieniu materiałowym niezrealizowanych zamówień zewnętrznych-tabela wyżej


 możemy ukryć kolumny w widoku odznaczając "ptaszki" lewym przyciskiem myszy.Ikona ti ostawienie strony - wydruku

Klikając lewym przyciskiem myszy w ikonę - możemy wydrukować zestawienia na zalogowanej drukarce.


Ikona to podgląd wydruku i ikona to wydruk zestawienia.

Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy w ikonę   m miejscu pokazanym niżej;otwiera się tabela;Lewym przyciskiem myszy wybieramy opcję - co chcemy przejrzeć - zapotrzebowania lub zamówienia- "Klik 1" następnie wchodzimy "Klik 2" wybieramy numer zlecenia najeżdżając kursorem na czarno podświetlony pasek klikamy lewym przyciskiem myszy;i pokazuje się widok tabeli - Sumaryczne zapotrzebowanie materiałowe, zlecenia nr 1;Czerwonym kolorem pozycje w zestawieniu są zaznaczone zapotrzebowania na które nie zostały jeszcze zredagowane zamówienia.Status oznacza, że zlecenie jest -rozpoczęte.


lub - Zestawienie  zamówień materiałowych, zlecenie nr 1;Czerwonym  kolorem pozycje w zestawieniu są zaznaczone zapotrzebowania na które nie zostały jeszcze zredagowane zamówienia.

Niebieski        kolor - zaznaczone są 4 kolumny - najważniejsze do porównań w tej tabeli.


Klikając lewym przyciskiem myszy  w ikony wybieramy;

- ustawienie czcionki k do wydruku

- odkrywanie/ukrywanie kolumn zestawienia

- znajdowanie zapotrzebowania

- znajdowanie zamówienia.

- wydruku zestawień zapotrzebowania/zamówienia

Opcje te są omówione w tym rozdziale wyżej.


UWAGA!


<Dokumenty> Zestawienie zapotrzebowań/zamówień.  jest widokiem tylko do podglądu. Nie można w tym widoku edytować danych.

<Suma zamówień zewnętrznych wg zleceń> jest również omówiona w rozdziale następnym <Zestawienie zapotrzebowań/zamówień wg zleceń>