Dodawanie i edycja elementów

Parent Previous Next

Dodawanie i edycja elementów


Dodawanie elementów        


Dodawanie nowych elementów do katalogu jest możliwe w przypadku zleceń w realizacji. Po zamknięciu zlecenia w module <ZLECENIA>dodawanie jest wyłączone.

       

Aby dodać nowy element do katalogu należy przejść do nowego rekordu (wiersza) formularza „KATALOG”. Po wypełnieniu wymaganych pól zatwierdzamy zmiany klawiszem F9 lub przejściem do kolejnego rekordu (np. Enter, jeżeli kursor znajduje się w ostatnim polu). Pola określające masy, powierzchnie i pracochłonność są podzielone na dwie części. Górne pola (jaśniejsze) zawierają dane jednostkowe, dolne (ciemniejsze) pokazuje wartości sumaryczne. Tych pól nie wypełniamy – zostaną wypełnione automatycznie, po wprowadzeniu detali w tabeli znajdującej się w dolnej części formularza.Kolumnę „Cennik/Nr f-ry” wypełniamy w przypadku kontraktu cennikowego i sprzedaży z modułu „Faktury”, stanowiącego część systemu SIKS. Wypełniamy tylko górne pole „Cennik”. Pole „Nr F-ry” zostanie wypełnione automatycznie, po zafakturowaniu danego elementu wysyłkowego.


Po dodaniu nowego elementu do katalogu należy wypełnić tabelę w dolnej części formularza, zawierającą detale składowe danego elementu.


Edycja elementów


Edycja elementów wysyłkowych i ich detali składowych jest możliwa tylko w przypadku zleceń otwartych i elementów nie zafakturowanych w module „Faktury”. W przypadku zleceń zamkniętych i elementów zafakturowanych edycja jest wyłączona.        

       

Edycji możemy dokonywać zarówno bezpośrednie w formularzu „KATALOG” lub w formularzu edycji wywoływanym przyciskiem „Edycja” w pasku narzędziowym. Praca  z użyciem formularza edycji jest wygodniejsza ze względu na większą przejrzystość.Przeliczanie masy i powierzchni


       Po wprowadzeniu zmian w elemencie wysyłkowym lub po dodaniu nowego elementu należy ponownie przeliczyć masy i powierzchnie, określając parametry i zakres przeliczania.  Do przeliczeń system stosuje domyślnie współczynnik zużycia drutu spawalniczego 0,018 (1,8 %). Domyślny współczynnik gęstości stali dla blach wynosi 7,85 g/cm3. Użytkownik może zmienić te parametry. Masy i powierzchnie profili hutniczych są wyliczane na podstawie danych katalogowych, podawanych przez producentów: wagi 1 mb i współczynnika „F” określającego powierzchnię m2/mb. Dane te zawarte są w bibliotece „Asortyment” dla każdego profilu. W przypadku braku tych danych dla danego profilu, system policzy masę i powierzchnię detali i elementu wysyłkowego z pominięciem tego profilu i wyświetli komunikat informujący użytkownika o elementach, które należy ponownie przeliczyć po aktualizacji biblioteki „Asortyment”.


Przeliczanie masy i powierzchni następuje po kliknięciu przycisku „Policz” w formularzu „KATALOG”.

„KATALOG” zawiera kolumnę „Masa netto” i „Masa brutto”. Masa brutto detali i elementu wyliczana jest na podstawie powierzchni detalu mierzonej po prostokącie. W przypadku detali zawierających otwory i skosy, masa netto będzie się różniła od masy brutto. Masa netto wpisywana jest ręcznie przez technologa i pochodzi z dokumentacji CAD. Jeżeli umowa kontraktu przewiduje sprzedaż w oparciu o masę netto, masy detali należy wstawić ręcznie w odpowiednich polach. W przypadku sprzedaży w oparciu o masę brutto pole „Masa netto” pozostaje puste.


Komunikat o braku współczynnika F dla danego profilu.


Rewizje elementów wysyłkowych


Dokonane zmiany możemy archiwizować poprzez tworzenie kolejnych rewizji danego elementu. Aby zarchiwizować zmiany, należy najpierw podwyższyć numer rewizji rysunku, potwierdzając propozycję archiwizacji elementu, a następnie wykonać zmiany w składzie detali. Zmiany w poszczególnych rewizjach możemy śledzić po zmianie domyślnej opcji ”detale” na „rewizje” w sekcji „Pokaż” formularza KATALOG” i wybraniu interesującej nas rewizji z listy wyboru, zawierającej wszystkie zarchiwizowane rewizje danego elementu.


Kopiowanie elementów


System umożliwia proste kopiowanie elementów istniejących w katalogu bieżącym lub w katalogu innego kontraktu.


Aby skopiować element z bieżącego katalogu, należy przejść kursorem/zaznaczyć do tego elementu i kliknąć przycisk <Kopiuj elementy> w pasku narzędziowym. Każde kliknięcie powoduje utworzenie kopii elementu. Do nazwy każdej kopii elementu dodawany jest kolejny numer wg schematu: „dotychczasowa nazwa elementu / 1”, „dotychczasowa nazwa elementu / 2” i.t.d.

       

Taki sposób numerowania elementów umożliwi w przyszłości drukowanie specyfikacji wysyłkowych zgrupowanych wg części nazwy elementów do pierwszej spacji występującej w nazwie elementu. Elementy z powyższego przykładu mogą wystąpić na wydruku specyfikacji w jednej pozycji „PD.1 ”.

Aby zmienić w kopii elementu jakieś dane, należy zaznaczyć opcję „Zmień domyślne opcje kopiowania elementów” na formularzu „KATALOG”. Wówczas przed skopiowaniem elementu będzie się pojawiało okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie nowych parametrów elementu.


Kopiowanie dowolnego elementu z dowolnego kontraktu jest możliwe po kliknięciu przycisku <Kopiuj wzorzec> na pasku narzędziowym i wskazaniu w oknie dialogowym dowolnego elementu z dowolnego kontraktu i określeniu wszelkich  parametrów kopiowania:Kopiowanie danych w dowolnej kolumnie z poprzedniego lub następnego rekordu odbywa się poprzez umieszczenie kursora w danym polu i użycie klawiszy ctrl+ lub ctrl+. Użycie kombinacji klawiszy alt+ lub alt+ powoduje zwiększanie lub zmniejszanie o 1 kopiowanej wartości. Zmniejszanie wartości ograniczone jest do zera. Są to szczególnie użyteczne funkcje, gdy trzeba zmodyfikować wiele elementów w katalogu.

       W przypadku zaznaczenia opcji „Zatrzymuj autowypełnianie na ostatnim rekordzie” w menu Program > Opcej, kopiowanie danych zostanie przerwane na ostatniej pozycji zbioru. W przeciwnym razie do zbioru będą dodawane nowe rekordy wypełnione wartościami wynikających z użytej kombinacji klawiszy.


Filtrowanie i sortowanie katalogów


Filtrowanie wyświetlanych danych jest możliwe w oparciu o filtry wbudowane i filtry definiowane przez użytkownika dostępne z menu podręcznego. Filtry wbudowane jako kryteria wykorzystują istniejące dane z wytypowanych kolumn katalogu. Dostępne są jako listy wyboru, znajdujące się pod nagłówkami kolumn w formularzu „KATALOG”.  Po wybraniu kryterium filtru, pole listy wyboru filtru zmienia kolor na czerwony. Możliwe jest łączenie filtrów wg kryteriów z wielu pól. Usunięcie filtru z danego pola następuje po dwukrotnym kliknięciu na czerwone pole wyboru filtru.

Poza filtrami wbudowanymi użytkownik ma możliwość filtrowania wg samodzielnie definiowanych kryteriów. Klikając prawym przyciskiem myszy w polu, wg którego ma nastąpić filtrowanie, użytkownik ma do wyboru szereg możliwości umożliwiających zbudowanie dowolnego filtru


Dane w tabeli można filtrować korzystając z menu podręcznego, które pojawia się po wciśnięciu prawego przycisku. Aby go użyć należy zaznaczyć odpowiednie pole w tabeli i wcisnąć prawy przycisk myszki. Wciśnięcie powoduje otwarcie okna kontekstowego. Menu podręczne ma opcje: Filtruj według wyboru, Filtruj z wyłączeniem wyboru, Filtruj dla: – należy wprowadzić fragment lub całość wyszukiwanej frazy (znak „%” powoduje zastąpienie innych znaków w wyszukiwanym ciągu znaków np. BLACHA%), Filtry specjalne …. W menu jest również opcja Usuń filtr sortowanie, wybranie jej powoduje usunięcie filtrowania i sortowania, przywracane są domyślne ustawienia. Dane w kolumnie można sortować używając opcji Sortuj rosnąco lub Sortuj malejąco. W menu znajduje się również opcja Podsumowanie kolumny, tą opcją można zliczać np. sumy w kolumnach wartości liczbowych (np. sztuki, masę itp.).  Menu podręczne umożliwia filtrowanie według wyboru wskazanej wartości w dowolnym polu, z wyłączeniem tej wartości lub filtrowanie według wartości zdefiniowanej przez użytkownika, po wyborze opcji „filtruj dla” i wpisaniu wartości w polu filtru. Dopuszczalne jest stosowanie znaków „>”, „<”, operatorów „OR”, „NOT”, „AND” oraz znaków wieloznacznych „%” – zastępujących wszystkie znaki. Np., aby wyświetlić na ekranie tylko elementy, których profilem głównym są profile HEB (bez względu na wielkość), należy umieścić kursor w polu „Profil główny”, a następnie po kliknięciu prawym klawiszem myszy wpisać w polu „Filtruj dla” HEB%.


Usunięcie filtru zastosowanego wg kryterium z kolumny następuje po dwukrotnym kliknięciu w pole filtru (czerwone, jeżeli filtr jest zastosowany). Usunięcie wszystkich filtrów jest możliwe po kliknięciu przycisku „Usuń wszystkie filtry” na formularzu „KATALOG” lub wybraniu „Usuń filtr/sortowanie” z menu podręcznego.


W czasie pracy z katalogiem w widoku arkusza danych użytkownik ma dodatkowo do dyspozycji filtr prosty:oraz filtr zaawansowany:Oba filtry dostępne są z paska narzędziowego. Filtr prosty umożliwia filtrowanie według wybranych pozycji z dowolnej kolumny i błyskawiczne przechodzenie między pozycjami. Filtr zaawansowany pozwala konstruować bardziej złożone kryteria wyboru.